Čas, ktorý prežíva človek kresťan, tu na zemi, je čas plný milostí, kde nachádzame lásku všemohúceho Boha Otca, ktorý nám daroval túto zem ako dar, o ktorý sa máme starať s láskou. No najväčší dar je v jeho Synovi, ktorý prišiel na svet, aby sme mali život v plnosti, aby sme nezomreli, ale aby sme večne v ňom žili.

Boh si použil na tento veľký dar jednoduchú ženu, ktorá sa stala vzorom všetkých nás kresťanov. Tá ktorá bola prvým viditeľným Bohostánkom tu na zemi, tá ktorá bola nositeľkou živého Krista - Eucharistie. Jej meno je Mária, tá ktorá povedala s pokorou: "Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1, 38)

Veľká pravda je, že Mária uskutočňovala svoju eucharistickú vieru ešte skôr, ako bola Eucharistia ustanovená, a to pre samotnú skutočnosť, že ponúkla svoje panenské lono na vtelenie Božieho slova. Tu na objavujeme intímny vzťah, ktorý spája Cirkev s Eucharistiou v celom jeho bohatstve cez Máriu, Matku a vzor Cirkvi. Presvätá Bohorodička je Matkou Eucharistie, lebo je Matkou eucharistického Krista. Toto tajomstvo Krista sprítomnené v Eucharistii sa dotýka v celej šírke a hĺbke aj Presvätej Bohorodičky. Kristus rozkázal sláviť Eucharistiu na jeho pamiatku. V nej sa oživuje všetko, čo prežil a vykonal pre našu spásu: jeho vtelenie, jeho narodenie v Betleheme, jeho skrytý život v Nazarete, jeho ohlasovanie a zázraky, jeho umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie, jeho nanebovstúpenie a oslávenie. Slávenie pamiatky Krista v Eucharistii je vlastne aj oživovaním pamiatky aj na jeho Matku Presvätú Bohorodičku, ktorá je s Kristovým tajomstvom spätá. Práve pre túto spätosť Presvätej Bohorodičky s Kristovým tajomstvom môžeme sa učiť, ako možno mať ozajstné a pravé spoločenstvo s Ježišom Kristom v Eucharistii. S tým Ježišom, ktorého Presvätá Bohordička nosila pod srdcom, ktorého porodila svetu v Betleheme, s ktorým žila v Nazarete, a ktorý je teraz aj po odstupe času dvoch tisícročí stále ten istý medzi nami v Echaristii. Učme sa od Presvätej Bohorodičky, ako sa máme správať k Ježišovi, ktorého máme medzi sebou pod sviatostnými spôsobmi chleba a vína. Aj ty dnes ako kresťan môžeš sa stať nositeľom tohto veľkého tajomstva a to prijímaním životodárnej krvi a drahocenného tela nášho Ježiša Krista. Toto tajomstvo zmenilo život nielen Presvätej Bohorodičke, ktorá bola a ktorá je nositeľkou tohto tajomstva, ale aj mnohým svätým, ktorý našli príklad v jej láske k Eucharistii. Aj ty sa môžeš cez toto veľké tajomstvo prijímania stať svätým.

"Svätá Mária, Matka Božia ty si dala svetu pravé svetlo, Ježiša, svojho Syna i Božieho Syna. Plne si sa odovzdala Božiemu volaniu a tak si sa stala prameňom dobroty, ktorá z neho prúdi. Ukáž nám Ježiša. Veď nás k nemu. Nauč nás poznať ho a milovať, aby sme sa aj my mohli stať schopní pravej lásky a byť prameňmi živej vody uprostred smädného sveta." (Benedikt XVI)

o. Štefan Kucer

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto