Podľa dostupných materiálov, ktorými sú predovšetkým staré cirkevné schematizmy, sa Svidník stal farnosťou v roku 1677, respektíve od vtedy sú známe mená kňazov, ktorí tu pôsobili. Podľa Urbáru hradného panstva Makovica sa však dozvedáme, že už v roku 1618 bola v Nižnom Svidníku farnosť, teda chrám a fara a pôsobil tu kňaz, ktorého meno nepoznáme. Terajší murovaný chrám v tejto časti je z roku 1845 a je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Je filiálnym chrámom.

Na konci 18. storočia, približne v rokoch 1785 až 1800 sa začalo s výstavbou murovaného chrámu vo Vyšnom Svidníku. Chrám je postavený v neskorobarokovom štýle a je farským chrámom. Pravdepodobne nebol postavený v celosti, ako ho poznáme dnes, ale najprv bola postavená kaplnka, ktorá je teraz svätyňou chrámu, potom veža a nakoniec loď chrámu. Je zasvätený sv. Paraskeve prepodobnej, aj keď staré schematizmy uvádzajú ako patrocínium sv. Paraskevu mučenicu. Pred ním tu už zaiste stál drevený chrám.

Z pokolenia na pokolenie sa zachovala správa, že na mieste, kde stojí náš dnešný gréckokatolícky farský chrám, sa spájali dve rieky: Ondava s Ladomírkou. V sútoku týchto dvoch riek sa utopila dcéra poľského grófa, ktorý sídlil so svojim vojskom vo Svidníku. Na túto pamiatku dal spolu s veriacimi postaviť nablízku rieky malý oltár, neskôr malú kaplnku (dnes miesto v chráme pri žertveníku). V tom istom období začali s výstavbou väčšieho oltára (dnes hlavný oltár chrámu) a neskôr k nemu pribudovali loď a predchrám. K majetku gréckokatolíckej farnosti patrí aj malá kaplnka Panny Márie postavená po ľavej strane (príchod z mesta) neďaleko chrámu. Postavená bola v roku 1954. V strede mesta stála drevená socha sv. Jána Nepomúckeho. Vedenie mesta rozhodlo, že sochu treba premiestniť na iné miesto. Veriaci ju premiestnili na kopček pred chrámom. Keďže socha bola značne poškodená, v roku 1954 veriaci rozhodli, že na tom mieste postavia kaplnku a umiestnia do nej sochu Panny Márie.

Starí Svidníčania ešte pamätajú na cirkevnú rusínsku školu. Z ich pamätí sa dozvedáme: škola mohla byt založená v prvej polovici 20. storočia približne v dvadsiatych rokoch. Trvala asi do roku 1950. Na škole vyučovali: p. Kellyová, p. Koloman (bol zároveň kantorom), p. Bonko, p. Vanca, p. Cimbora, ktorý bol zakladateľom chrámového zboru. V druhej polovici 40–tych rokov sa chrámový zbor rozpadol a ľudia si spievali sami bez kantora. Až v 50–tych rokoch prijal službu kantora Michal Berežný a vykonával ju do roku 1978. Cirkevná škola bola postavená na gréckokatolíckom poli (dnes približne park slobody). Spočiatku školu navštevovali len žiaci druhého až šiesteho ročníka. Až roku 1932 sa škola rozšírila o siedmy a ôsmy ročník, tzv. meštanka.

Matriky sa vo svidníckej farnosti začali viest v roku 1750. Dnes máme matriku len od roku 1968.

V septembri roku 1969 zavítal do chrámu Narodenia Panny Márie v Nižnom Svidníku už blahoslavený o. biskup Vasiľ Hopko. Veriaci a mládež privítalo Jeho Exelenciu chlebom a soľou. Po privítaní náš blahoslavený slávil archijerejskú sv. liturgiu.

V rokoch 1969 – 1971 pôsobili vo Svidníku rehoľné sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Pracovali v domove dôchodcov. Totalitný systém im však nedovolil ďalej pôsobiť. Dnes na území farnosti pôsobia sestry Rádu sv. Bazila Veľkého.

Dňa 2. júna 1993 nám bol Okresným úradom vo Svidníku odovzdaný Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky (Nižný Svidník), ktorý dovtedy užívala Pravoslávna cirkev. Veriaci ho s veľkou radosťou obnovili a 19. septembra toho istého roku bol posvätený. Dňa 5. júna 1994 niekoľko tisíc veriacich zo Svidníka a okolia privítalo putovnú fatimskú sochu Panny Márie.

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto